Hur vi arbetar

Våra pedagoger

Pedagogerna på respektive verksamhet arbetar regelbundet växelvis på både yngre- och äldrebarnsavdelningen.

Ansvars- och resursfördelning över avdelningarna på respektive verksamhet, bedöms dagligen utifrån aktuell dagsplanering, antalet närvarande barn, samt barnens individuella behov och förutsättningar. Våra tre verksamheter arbetar likaledes utifrån gemensamma rutiner vid tillfälliga personalbortfall som kan uppstå i samband med sjukdom, ledighet eller vård av barn. 

För oss är barnens trygghet centralt. Om personalbortfall uppstår på någon av våra enskilda verksamheter, ser vi över bemanningen på samtliga verksamheter. Vår samverkan möjliggör att vi tillfälligt kan placera trygga och erfarna pedagoger, kända sedan tidigare av barnen, där behovet är störst.

Om en tillfällig förflyttning inte är möjlig, använder vi företagets egna vikariepool som nyttjas gemensamt av alla tre verksamheter. Våra rutiner syftar till att skapa trygghet, stabilitet och kontinuitet för både barn, vårdnadshavare och personal.

Samverkan mellan pedagoger och vårdnadshavare

Pedagogerna strävar efter att ha en god och tillitsfull relation med barn och vårdnadshavare. För att varje barn ska ges möjlighet att utvecklas på bästa sätt utifrån barnets individuella förutsättningar och behov, anser vi att det är av stor vikt med en fungerande samverkan mellan verksamhet och vårdnadshavare. 

Vårt fokus är riktad mot det individuella barnets utveckling och lärande. Därav upprätthåller vi inga gemensamma föräldramöten. Vi erbjuder istället vårdnadshavare enskilda utvecklingssamtal en gång per termin. Mer övergripande information om verksamheten i stort, exempelvis gruppaktiviteter, projekt och allmänna händelser, publiceras på respektive verksamhets låsta facebooksida för vårdnadshavare.

För att inkludera vårdnadshavare ännu mer, bjuder vi varje termin in barn och vårdnadshavare att närvara tillsammans med oss pedagoger under en jul- och sommarfest.

Veckoplanering

Våra verksamheter arbetar utifrån en gemensam veckoplanering

Samtliga verksamheter arbetar utifrån en gemensam veckoplanering, vilket innebär att alla tre verksamheter utgår från följande aktiviteter under veckan. Aktiviteterna anpassas sedan på respektive enhet utifrån barnens specifika behov, förutsättningar och intressen.

Måndag

Good Morning Monday

Dagens barn möter dagligen det engelska språket i vardagliga situationer och sammanhang. Barnens nyfikenhet för engelska, relaterad till vår ambition att stimulera barns språkliga medvetenhet, ligger till grunden för “Good Morning Monday”. Under måndagar får barnen möta engelskan i lekfulla och lustfyllda aktiviteter som ger barnen möjlighet att interagera med varandra

Utflykt

Under tisdagar går respektive verksamhet på utflykt. Då verksamheterna är belägna i olika delar av Västerås, skiljer utflyktsmålen och möjligheterna sig åt mellan verksamheterna. Exempelvis ligger verksamheterna Norra och Backen i nära anslutning till skog, vilket för dessa blir ett naturligt utflyktsmål, medan Tunnis i sin tur är nära beläget flera stora grönområden och lekparker.

Miniröris

Genom dans- och rörelselekar får barnen uppleva rörelseglädje, samtidigt som de utvecklar sin motorik och kroppsuppfattning. Rörelseglädje skapar förutsättningar för att utveckla intresse för en fortsatt aktiv livsstil, vilket främjar barnens utveckling, hälsa och välbefinnande.

Språksamling: Bornholmsmodellen/Kartläggning

Före Bornholmsmodellen (1-3 år)
Vi utgår från “Före Bornholmsmodellen” i våra språksamlingar för att ge barnen möjlighet att utvecklas inom målen i förskolans läroplan.
Språksamlingarna ska vara lustfyllda och engagera barnen till att aktivt vilja delta i ett ett sammanhang innehållande flanosagor, berättande, rim och ramsor, sång, rörelse, tunggymnastik, normer och värden, träna på uttal och förståelse av begrepp.
Aktiviteterna i “Före Bornholmsmodellen” ska bidra med glädje och syftar till att ge barnen erfarenheter och sociala färdigheter som är nödvändiga för deras kommande möte med materialet i “Före Kartläggningen”.

Före Kartläggningen (4-6 år)
De äldre barnen arbetar med ett material som syftar till att skapa nyfikenhet och förberedelse inför förskoleklassen. Under höstterminen fokuserar vi på språk och under vårterminen arbetar vi med matematik. Aktiviteterna i kartläggningen präglas av lek, utforskande, delaktighet och lustfylldhet. Vår ambition är att ge alla barn bästa möjliga förutsättningar för en lyckad skolgång, genom att utveckla ett intresse och engagemang för kunskap, delaktighet och ett framtida lärande.

Fria aktiviteter

På fredagar är det barnens egna initiativ och intressen som ligger till grund för dagens aktiviteter och lekar.

Följ ditt barns dag

Vi har skapat en sluten Facebook-sida för vårdnadshavare där vi dagligen delar bilder, videos och skriftlig information.

Det ger er som vårdnadshavare en inblick i barnens vardag och upplevelser, vilket underlättar för att förstå och relatera till det barnen berättar om verksamheten. Det skapar också möjligheter att inleda samtal om ämnen som barnen kanske inte själva tar upp.

Födelsedagar

På Josephins Lär och Lekhus uppmärksammas barnens födelsedagar med ett litet kalas.

Barnen firas månadsvis, vilket innebär att varje barns födelsedag oftast firas gemensamt med andra barn på avdelningen som fyller år inom samma månad.

Fotografering

Varje sensommar/höst anlitar vi en fotograf som kommer till respektive verksamhet för att ta grupp- och enskilda foton av barnen. Vårdnadshavarna har möjlighet att köpa fotografierna om det önskas.

Grovplanering

Samtliga verksamheter arbetar utifrån en gemensam grovplanering.

En stängningsdag per termin, samlas alla pedagoger på samtliga enheter för att tillsammans sammanställa kommande termins grovplanering. Grovplaneringen redogör för kommande termins viktiga datum, händelser, temaveckor, projekt och event.

Pedagogiska måltider

Våra pedagogiska måltider används som en möjlighet för lärande och utveckling. Detta gör vi genom:

Genom att pedagogerna fungerar som förebilder betonas vikten av att barn och vuxna
förskolan delar samma måltider, vilket har betydande pedagogiskt värde.
Främjande av samtal och sociala färdigheter.
Introduktion av olika matkulturer och livsmedel.
Utveckling av självständighet och finmotorik.
Engagemang av sinnena för att uppmuntra medvetenhet om mat.
Diskussion om hållbarhet och miljömedvetenhet.
Utveckling av goda matvanor och ett sunt förhållningssätt till matsituationen.
Språkberikande genom introduktion av nya ord.
Inkludering av kulturella och traditionella element för att skapa en mångkulturell miljö

Genom att göra måltiderna pedagogiska skapas en helhetsupplevelse för barnen, där de får lära sig och utvecklas samtidigt som de njuter av sina måltider. Det bidrar till en positiv och lärorik atmosfär kring måltiderna

Maten hos oss

Vi erbjuder ditt barn näringsrik och lockande mat som tillagas av våra egna kockar i våra egna kök

Våra måltider sträcker sig bortom att bara tillgodose energibehovet. Vi tar hänsyn till allt från urval av råvaror och tillagningsmetoder till presentation av maten och de olika aspekter som bidrar till att skapa en harmonisk miljö kring måltidssituationerna. Ditt barn får mer än bara mat – det får en upplevelse av nya smaker, ökad kunskap om matens betydelse för hälsa och välbefinnande, samt en resa genom den kulinariska världen

Det blir ännu mer spännande

Livslånga positiva matvanor

Vi vill inspirera barnen att utveckla livslånga positiva matvanor, utifrån intentionerna att lägga grunden för barnens inre motivation att utveckla en nuvarande och framtida hållbar livsstil och positiv framtidstro. 

Genom att erbjuda barnen ett hälsosamt förhållningssätt till mat, samt nyfikenhet att testa nya, spännande och ibland utmanande smaker, kombinerade med tidlösa favoriter. 

Barnen får delta i aktiviteter som omfattar bakning, samt odling av växter och grönsaker. Genom att barnen ges möjlighet att aktivt delta i hela processen av odling, skötsel, skörd och till sist, få smaka på resultatet, ger det möjlighet att utveckla kunskaper om hur de egna valen kan bidra till en mer hållbar utveckling.

INSKOLNING

VI VERKAR FÖR ATT TILLGODOSE BARN OCH VÅRDNADSHAVARES BEHOV AV TRYGGHET

När du har ett behov av barnomsorg och ditt barn har fått en plats i någon av våra verksamheter, är det dags för inskolning. Skiftet, som uppstår i övergången mellan hemmets trygga vardag och en ny annorlunda vardag med barnomsorg, är ofta påfrestande för både barn och vårdnadshavare. I samma veva ska ditt barn finna trygghet i en främmande verksamhet tillsammans med både nya barn och vuxna människor. För att erbjuda bästa möjliga förutsättningar för ditt barns ökade känsla av trygghet och tillit gentemot pedagogerna och verksamheten, vilar våra inskolningsrutiner på anknytningsteori.

För oss är det viktigt att tillgodose ditt barns behov av trygghet eftersom trygghet är grund till allt lärande som sker. Våra pedagoger inriktar sig därför på att etablera en god relation till barnet redan under inskolningen.

Det tar ungefär två veckor för ditt barn att skolas in i verksamheten. Under inskolningens första dagar deltar en vårdnadshavare tillsammans med barnet i verksamheten. Så småningom kan barnet delta i verksamheten kortare stunder utan att vårdnadshavaren är närvarande. Barnets vistelsetid ökar successivt fram till att barnet är redo att delta en heldag i verksamheten.

Observera att barn är unika och utrustade med olika förutsättningar och behov. Därav anpassar pedagogerna inskolningen utifrån det sätt som fungerar bäst för det individuella barnet. Ibland går inskolningen fortare än väntat, medan det andra gånger tar längre tid än planerat.

Det är därför viktigt att du som vårdnadshavare finns tillgänglig och nära till hands de första två veckorna av inskolningen. Barn är ofta i behov av att gå kortare dagar under den första tiden för att få bästa möjliga förutsättningar att vänja sig med verksamheten och alla nya intryck.

När inskolningen är klar och barnet ska börja lämnas själv i verksamheten, är det viktigt med snabba lämningar. Lämningen bör inte vara en lång och utdragen process eftersom det leder till att barnet får blandade signaler och svårt att förutse vad som ska komma härnäst. Ibland kan det även vara vårdnadshavarens egna separationsångest, oro och “dåliga samvete”, som smittar av sig på barnet. Snabba lämningar som inte drar ut på plågsamma separationer, underlättar då för barnet.

Vi rekommenderar snabba lämningar med korta avsked. Det innebär dock inte att du ska avvisa barnet vid lämning, tvärtom. Var avslappnad men tydlig med vad som ska ske och samtala positivt med ditt barn om verksamheten och lämningen. Om barnet blir ledset, lämnar du över ditt barn till en pedagog som finns till för att ge ditt barn trygghet och tröst, följt av försök att engagera barnet i någon aktivitet i verksamheten. Ju tydligare överlämningsrutinerna är, desto enklare blir överlämningen framöver både för barn och vårdnadshavare.

Våra pedagoger är medvetna om att inskolning och tuffa lämningar kan vara minst lika påfrestande för vårdnadshavare, som för barnet. För att ni ska känna er trygga under inskolningsperioden, ser pedagogerna till att uppdatera er med information om hur det går för barnet. Likaså uppdaterar pedagogerna vårdnadshavaren efter extra tuffa lämningar.