Vanliga frågor

Vad är skillnaden mellan en förskola och en pedagogisk omsorg?


Både förskola och pedagogisk omsorg riktar sig till barn i förskoleåldern och syftar till att främja deras utveckling och lärande. Det finns dock vissa skillnader mellan de två koncepten.

 •  Förskola:
  • Organiserat lärande: Förskolan är en form av förskoleverksamhet som ofta är organiserad som en skolform. Den kan vara kommunal eller privat och erbjuder strukturerad undervisning och pedagogik.
  • Pedagogik och läroplan: Förskolor följer en pedagogik och en läroplan som är utformade för att stödja barns utveckling på olika områden, inklusive socialt, emotionellt, kognitivt och motoriskt.
 • Pedagogisk omsorg:
  • Familjeförhållanden: Pedagogisk omsorg kan ofta ske i en mer familjär miljö och är inriktad på att erbjuda barnen en trygg och lärande miljö när föräldrarna arbetar eller studerar.
  • Mindre formell struktur: Till skillnad från förskolan kan den pedagogiska omsorgen ha en mindre formell struktur och följer inte nödvändigtvis en specifik läroplan. Dock kan det fortfarande finnas planerade aktiviteter och inlärning.

Pedagogisk omsorg kan erbjuda flera fördelar för barn och deras familjer med en mer flexibel och familjeanpassad miljö. Här är några potentiella fördelar med pedagogisk omsorg:

 • Personlig omsorg:
  • Pedagogisk omsorg innebär ofta en mer personlig och individanpassad omsorg. Barnen får möjlighet att utveckla nära relationer med sina omsorgspersoner.
 • Familjärt sammanhang:
  • Eftersom pedagogisk omsorg ibland kan ske inom hemmiljö eller mindre grupper skapas en mer familjär atmosfär. Det kan skapa en känsla av trygghet och kontinuitet för barnet.
 • Anpassad inlärning:
  • Omsorgspersonerna kan anpassa inlärningsaktiviteterna efter varje barns individuella behov och intressen. Detta kan främja en mer personlig och effektiv inlärningsupplevelse.
 • Kontinuitet i omsorg:
  • Barnet kan få kontinuerlig och stabilitet i omsorgen när det tas om hand av samma omsorgspersoner över tid. Detta kan vara särskilt viktigt för små barn som trivs i en bekant miljö.
 • Mindre grupper:
  • Eftersom pedagogisk omsorg ibland sker oftast i mindre grupper kan barnen dra nytta av en lugnare och mer intim miljö, vilket kan vara särskilt fördelaktigt för barn som föredrar mindre sociala grupper.
 • Ökad föräldrapåverkan:
  • Föräldrarna kan ha en närmare koppling till barnets dagliga aktiviteter och inlärningsupplevelser när de är involverade i pedagogisk omsorg. Det kan skapa en mer samarbetsinriktad relation mellan föräldrar och omsorgspersoner.

 

När det är dags att söka barnomsorg, är det viktigt att du som vårdnadshavare väljer en plats som känns trygg för ditt barn att vistas på. Vi rekommenderar därför att vårdnadshavare besöker våra verksamheter, innan beslut om val av barnomsorg tas. Genom att personligen besöka någon av våra verksamheter ger det er en unik möjlighet att få en verklig känsla för miljön, pedagogiken och personalen. 

Om ni vill besöka någon av våra verksamheter, kontaktar ni ansvarig på den verksamhet ni är intresserad att veta mer om.

Kontaktuppgifter till ansvariga på respektive verksamhet hittar ni i fliken “Kontakt” 

Du ansöker om plats via e-tjänsten för förskola och fritidshem, detta gäller även för pedagogisk omsorg. Klicka på länken för att ta dig vidare till e-tjänsten (https://vasteras.ist.se/vasteras/_sso)

Att tacka nej till en erbjuden plats hos oss kan medföra att du förlorar din plats i kön, vilket innebär att vi inte längre kan garantera att ditt barn får en plats inom den önskade tidsramen. 

Från ett års ålder kan barn erbjudas plats hos oss enligt behov med hänsyn till föräldrarnas arbete eller studier. Platsen bör erbjudas utan onödig väntetid, vanligtvis inom 3-4 månader efter att föräldrarna anmält sitt intresse. Om du inte hört något kontakta gärna ansvarig på respektive verksamhet (länk till kontaktuppgifter) 

Från att barnet är 3 månader. 

När du arbetar, studerar, är arbetssökande eller föräldraledig för vård av annat barn eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt, har barnet rätt till förskola.

Barn till föräldrar som arbetar eller studerar, ska erbjudas förskola i den omfattning som behövs med hänsyn till föräldrarnas arbete eller studier. Tiden baseras enligt skollagen på föräldrarnas arbetstid/studietid och resa till och från arbetsplatsen/studieplatsen. För att styrka behovet ska föräldrarna på begäran lämna in intyg. Om intyg inte lämnas in inom begärd tid kommer barnets tid i förskola att sänkas till 20 timmar per vecka.

När barnet har rätt till förskola på grund av vårdnadshavares studier eller arbetsmarknadsåtgärd gäller antalet timmar för tid i förskola i 6 månader. Om studier eller arbetsmarknadsåtgärder fortsätter efter 6 månader ska vårdnadshavare uppdatera behovet i e-tjänsten för förskola och fritidshem. Om vårdnadshavare inte gör en uppdatering kommer barnets tid i förskola att sänkas till 20 timmar per vecka.

För pedagogisk omsorg gäller samma regler.

Barns rätt till ledigt och semester
Enligt barnkonventionen har barn rätt till fritid, lek och vila. Det betyder att barn ska ha ledigt och semester, precis som vuxna. Det vill säga när vårdnadshavare är ledig, så är barnet ledig (Västerås stad, 2024).

Man betalar en avgift månadsvis som Västerås stad reglerar. Mer info finns i denna länk klicka här”.

Rutiner för klagomålshantering

Enligt skollagen, 4 kap.8§, skall huvudmannen ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen.

Som vårdnadshavare är du välkommen att framföra dina klagomål eller synpunkter muntligt eller skriftligt. Vi ser klagomål som ett tillfälle att förbättra vår verksamhet. 

Vem framför jag mina klagomål till?

1. Om det är något som inte motsvarar dina förväntningar eller som du är missnöjd med i ditt barns utbildning, framför du det i första hand till ditt barns pedagoger i verksamheten.

2.Om ditt missnöje kvarstår efter samtal med pedagogerna, ber vi dig att vända dig till ansvarig för verksamheten med ditt klagomål.

3.Om du efter kontakt med ansvarig fortfarande har synpunkter eller klagomål, tar du kontakt med huvudman och framför ditt klagomål. Du kan då göra ett skriftligt klagomål på avsedd klagomålsblankett. Blanketten skickas till verksamhetens huvudman Josephin Cecere/Angelica Savastano via e-post: josephinslarochlekhus@gmail.com alternativt, Minturno AB, Matskedsgatan 8, 724 76 Västerås. 

4. Om du anser att verksamheten inte fullgör sitt uppdrag enligt lagar och förordningar, eller att du inte är nöjd med hanteringen av ditt klagomål, kan du göra en anmälan till skolinspektionen.